Wijkraad / Bewonersplatform

 Wijkraad_19decemberVERKL

Wijkraad / bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael.

 

Hieronder vinden jullie de zienswijze van het bestuur op het voornemen tot stopzetting van de buurtsubsidies en de wijkkrant.

 

AANGETEKEND 

Aan: Het Subsidiebureau
Postbus 58010
1040 HA Amsterdam
En via subsidies amsterdam.nl 

Amsterdam, 20 juli 2020
Betreft: Zienswijze
Inzake: Uw Voornemen beëindiging Buurtsubsidies, Wijkkrant J&GR
Uw kenmerk: SBA 021047
Behandeld door: W. Soesman +31655140448

 

Geachte Mevrouw Leeuwenkuijl,

Graag geven wij een reactie op het telefoongesprek en uw brief mbt het beëindigen van de Buurtsubsidies en de subsidie voor de Wijkkrant van St. Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael en Wijkraad/Bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael (J&GR).

Buurtsubsidies
Uw voornemen de buurtsubsidies te beëindigen is voor het bewonersplatform J&GR een enorme aderlating.
In feite betekent dit dat een van de belangrijkste functies van de bewonersplatform hiermee komt te vervallen. Dat staat lijnrecht tegenover het gemeentelijk beleid van bewonersparticipatie.
Bij de transitie van het wijkcentrum van welzijns- naar bewonersorganisatie  (2018-2019) is met de toenmalige portefeuillehouder Roeland Rengeling afgesproken dat er onder eigen verantwoordelijkheid een substantieel bedrag voor bewonersparticipatie voor de komende jaren zou worden veilig gesteld. Dit zou zowel voor de buurtsubsidies als de wijkkrant gelden.

Bewonersparticipatie staat hoog op de agenda van de stad. Een prima voorbeeld van deze participatie is het Wijkraad/Bewonersplatform J&GR waar buurtbewoners zelf beslissen over de activiteiten in de buurt. Deze kunnen zeer verschillend zijn maar worden altijd in overleg met bewoners besproken en  pas daarna wel of niet goedgekeurd. 

Juist het verplicht in de wijkraadsvergadering mondeling toelichten van het project bij aanvraag en de verantwoording van het project na afloop, verhoogt de kwaliteit van de aanvragen én de bewoners participatie. Iets wat naar wij aannemen de gemeente niet kan waarmaken voor alle aangevraagde projecten.

De zeer kleine tegemoetkomingen in de organisatiekosten van bestuur en wijkraad zijn ons inziens een effectieve en belangrijke bijdrage aan het gemeentelijk beleid om  bewoners participatie en medezeggenschap te vergroten.

Het argument van de gemeente dat bewoners deze nu zelf digitaal kunnen aanvragen houd geen stand. Het zet digitaal minder ervaren bewoners direct op afstand. Niet alle bewoners begrijpen deze ingewikkelde digitale exercitie, belangrijker nog is het feit dat de betrokkenheid volledig weg is. Bewoners weten niet meer wie wat aanvraagt en wat er georganiseerd mag gaan worden!
Door de buurtsubsidies weg te halen bij het bewonersplatform J&GR ontstaat er wildgroei. Het zal ook zeker leiden tot meer werk bij de gemeente. De procedures die bewoners zullen aanspannen tegen eventuele plannen zullen tijdrovend en ineffectief zijn. Beter voorkomen dan genezen.

 

Conclusie
Wijkcentrum J&GR alsmede het Bewonersplatform J&GR maken ernstig bezwaar tegen het voornemen van de gemeente de buurtsubsidies stop te zetten. De argumenten hierboven beschreven zouden hiertoe genoeg aanleiding moeten zijn om dit besluit te herzien. Als bewonersparticipatie hoog in het vaandel van de gemeente Amsterdam staat dan is een duidelijker voorbeeld hiervan niet te geven.

  

Wijkkrant Jordaan en Gouden Reael.
De wijkkrant Jordaan & Gouden Reael is een zeer belangrijk communicatie-middel voor de bewoners uit de Jordaan en Gouden Reael.
Veel bewoners zijn niet online en dus afhankelijk van deze papieren informatie over hun buurt. Uit onderzoek onder de bewoners is tevens gebleken dat de voorkeur uitgaat naar een papieren krant.
Maar niet alleen de bewoners, maar ook andere gebruikers van de buurt (winkeliers, culturele instellingen en andere dienstverleners en bedrijven) vinden hun weg naar de Wijkkrant. Niet alleen voor het verkrijgen van informatie, maar ook in het kenbaar maken van actuele zaken en ontwikkelingen. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn de aanlegsteigers, ontwikkelingen m.b.t. verkoop gemeentepanden (bijv. pianolamuseum) en de bijbehorende onrustgevoelens (komen er nog meer hotels?), stadsontwikkelingsprojecten (inrichting straten, onderhoud kades en bruggen). Maar ook het groeiende toerisme met de daarbij horende belasting van de buurt. Om een paar onderwerpen te noemen. De diversiteit in het aanbod van de artikelen en advertenties maakt deze tot een uniek communicatiemiddel. Niet alleen tussen gemeente en buurt, maar ook tussen ondernemers en bewoners en bewoners onderling. Want ook bij het laatste is goede communicatie dringend gewenst tussen bijvoorbeeld ‘oorspronkelijke’ bewoners, expats, huurders en nieuwe huiseigenaren.

De krant is in toenemende mate ook een belangrijk communicatiemiddel van de gemeente aan het worden. Aankondigingen van (weg)werkzaamheden of informatieavonden worden regelmatig in de krant opgenomen. Een aantal maal heeft de gemeente advertentieruimte gekocht om de buurt te kunnen informeren over haar plannen. In het juni nummer van de wijkkrant heeft de gemeente in een halve pagina de buurt geïnformeerd over de herinrichting Marnixstraat Noord. Sterker nog, onlangs is er door het ingenieursbureau Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente contact met de wijkkrant gezocht om de voorlichting en informatie over de gang van zaken m.b.t. bovengenoemde herinrichting gezamenlijk vorm te geven.

Conclusie.
Het Wijkcentrum maakt ernstig bezwaar tegen het stopzetten van de Wijkkrant subsidie. Het is van groot belang dat de krant als communicatiemiddel in de Jordaan en Gouden Reael blijft bestaan. U geeft aan in de brief dat er naar andere mogelijkheden van financiering zal worden gekeken maar die zijn nog verre van zeker laat staan concreet. Ook wij denken na over mogelijkheden van sponsoring en donaties maar er zal zeker een substantieel bedrag over blijven om te subsidiëren. Pas als zeker is uit welk ‘potje’ het stadsdeel de krant wil financieren zullen wij ons bezwaar intrekken.

 

Namens het bestuur St. Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael

 

 --------------------------------------------------------------

 

Beste Wijkraadsleden,

Hier vinden jullie de brief die het bestuur van het wijkcentrum onlangs van de gemeente kreeg ivm beëindiging buurtsubsidies en bijdrage wijkkrant.
Door het beëindigen van de buurtsubsidies moeten buurtbewoners nu zelf bij de gemeente hun subsidie aanvragen. Heel ingewikkeld en de kans op afwijzing is groot.
Voor de wijkkrant moeten andere potjes gevonden worden, het stadsdeel zal hier een rol in gaan spelen.
Het is diep droevig dat langzamerhand de wijkcentra in amsterdam de nek om worden gedraaid. Bewonersparticipatie heeft hierdoor een hele andere dimensie gekregen.

Het bestuur zal een zienswijze indienen waarin dit voornemen ten stelligste zal worden afgekeurd. Wij trekken hierin op met andere wijkcentra/wijkraden in de stad.
Er zal op korte termijn ook een stadsbreed platform worden opgericht door belanghebbende organisaties zodat gezamenlijk een vuist kan worden gemaakt.

Wij houden jullie op de hoogte over de verdere ontwikkelingen. Hou ook de website in de gaten voor het laatste nieuws. www.jordaangoudenreael.nl

 

Bestuur Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael.

Wally Soesman (voorzitter)
Roos Perenboom (secretaris)
Pieter van der Laan (penningmeester)

  

contacten Stadsdeelcommissie Centrum-West:  

d.van.veen amsterdam.nl   ;  j.van.proosdij amsterdam.nl   ; n.zeevenhoven amsterdam.nl    ;   b.van.der.sande amsterdam.nl   ;

vergaderagenda Stadsdeelcommissie: https://centrum.notubiz.nl/ 

 

Wijkraad / bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael
De wijkraad komt vijf keer per jaar bijeen. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Vergaderdata wijkraad 2020

Dinsdag 21 januari, 20.00-21.30 uur, Claverhuis
Afgelast ivm Corona! Maandag 30 maart.
Afgelast ivm Corona! Maandag 15 juni, Claverhuis 20.00-21.30 uur
Maandag 14 september, Koffiehuis vd Volksbond, 20.00-21.30 uur
Maandag 7 december, Claverhuis 20.00-21.30 uur


Vergader adressen:

Het activiteiten centrum Reel, Tussen de Bogen 16
Het Claverhuis, Elandsgracht 70 
Koffiehuis vd Volksbond, Haarlemmerstraat 146-148

 

Verslagen wijkraads-bijeenkomsten 2019

Wijkraadsvergadering 124  (25/2)
Wijkraadsvergadering 125  (15/4)
Wijkraadsvergadering 126  (24/6)
Wijkraadsvergadering 127  (16/9)
Wijkraadsvergadering 128  (2/12)