Wijkraad / Bewonersplatform

 Wijkraad_19decemberVERKL

Wijkraad / bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael.

 

Hieronder een kort verslag van het gesprek met de gemeente over de buurtsubsidies. De gemeente heeft onze zienswijze gehonoreerd waardoor de buurtsubsidies voor 2021 gewaarborgd zijn.  De gemeente geeft daarnaast aan enthousiast te zijn over onze manier waarop wij de buurtsubsidies toewijzen en wil daar in de toekomst over door praten.

 

Aanwezig:

Ilse Griek (bestuurder stadsdeel centrum), Ellen Leeuwenkuijl, Petra Rondhuis en Anita Jolink (ambtenaren stadsdeel centrum), Roos Perenboom, Wally Soesman, Pieter van der Laan. (Wijkcentrum Jordaan Gouden Reael)

Gesprek heeft plaats n.a.v. het voornemen van stadsdeel Centrum om de subsidie aan het wijkcentrum in 2021 met 9.000  euro te verminderen. Dit deel van de subsidie werd  gebruikt voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven.

Ilse geeft aan dat het stadsdeel voornemens is om vanaf 2021 de werkwijze van Centrum Begroot te wijzigen en dat het de bedoeling is om bewonersgroepen in te schakelen om een deel van het budget te verdelen. De huidige werkwijze van Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael zou een voorbeeld kunnen zijn van hoe we dit in de toekomst gaan doen.

 

 De volgende afspraken zijn gemaakt:

 

1)       2021 wordt een overgangsjaar voor wat betreft centrum Begroot, we willen het deels op de oude manier voortzetten, maar ook deels op een nieuwe manier, waarbij bewoners een grotere rol spelen in het proces;

2)       Het wijkcentrum behoudt in 2021 de subsidie voor ondersteuning bewonersinitiatieven. In 2022 zal deze subsidie vervallen, maar er kan dan door bewoners gebruik worden gemaakt van de nieuwe constructie van Centrum Begroot/Buurtbudgetten waarmee bewonersinitiatieven uit de buurt betaald kunnen gaan worden.

3)       Het wijkcentrum is een van de  gesprekspartners voor het stadsdeel voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem

4)       Anita Jolink neemt contact met het wijkcentrum op voor het vervolg.

5)       Er wordt nog nagedacht over schaalgrootte, diversiteit, budgetbeheer etc

 

Tenslotte wijst het wijkcentrum ons er op dat de wijkcentra zich aan het verenigen zijn in Platform Mokum of wel “de kracht van Mokum”. Zie ook de volgende webpagina’s

 https://www.oudestadt.nl/de- kracht-van-amsterdam/

https://www.eigenwijks.nl/70- nieuw-west/1745-de-kracht-van- mokum

-------------------------------------------------------------------

Hieronder vinden jullie de zienswijze van het bestuur op het voornemen tot stopzetting van de buurtsubsidies en de wijkkrant.

 

AANGETEKEND 

Aan: Het Subsidiebureau
Postbus 58010
1040 HA Amsterdam
En via subsidies amsterdam.nl 

Amsterdam, 20 juli 2020
Betreft: Zienswijze
Inzake: Uw Voornemen beëindiging Buurtsubsidies, Wijkkrant J&GR
Uw kenmerk: SBA 021047
Behandeld door: W. Soesman +31655140448

 

Geachte Mevrouw Leeuwenkuijl,

Graag geven wij een reactie op het telefoongesprek en uw brief mbt het beëindigen van de Buurtsubsidies en de subsidie voor de Wijkkrant van St. Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael en Wijkraad/Bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael (J&GR).

Buurtsubsidies
Uw voornemen de buurtsubsidies te beëindigen is voor het bewonersplatform J&GR een enorme aderlating.
In feite betekent dit dat een van de belangrijkste functies van de bewonersplatform hiermee komt te vervallen. Dat staat lijnrecht tegenover het gemeentelijk beleid van bewonersparticipatie.
Bij de transitie van het wijkcentrum van welzijns- naar bewonersorganisatie  (2018-2019) is met de toenmalige portefeuillehouder Roeland Rengeling afgesproken dat er onder eigen verantwoordelijkheid een substantieel bedrag voor bewonersparticipatie voor de komende jaren zou worden veilig gesteld. Dit zou zowel voor de buurtsubsidies als de wijkkrant gelden.

Bewonersparticipatie staat hoog op de agenda van de stad. Een prima voorbeeld van deze participatie is het Wijkraad/Bewonersplatform J&GR waar buurtbewoners zelf beslissen over de activiteiten in de buurt. Deze kunnen zeer verschillend zijn maar worden altijd in overleg met bewoners besproken en  pas daarna wel of niet goedgekeurd. 

Juist het verplicht in de wijkraadsvergadering mondeling toelichten van het project bij aanvraag en de verantwoording van het project na afloop, verhoogt de kwaliteit van de aanvragen én de bewoners participatie. Iets wat naar wij aannemen de gemeente niet kan waarmaken voor alle aangevraagde projecten.

De zeer kleine tegemoetkomingen in de organisatiekosten van bestuur en wijkraad zijn ons inziens een effectieve en belangrijke bijdrage aan het gemeentelijk beleid om  bewoners participatie en medezeggenschap te vergroten.

Het argument van de gemeente dat bewoners deze nu zelf digitaal kunnen aanvragen houd geen stand. Het zet digitaal minder ervaren bewoners direct op afstand. Niet alle bewoners begrijpen deze ingewikkelde digitale exercitie, belangrijker nog is het feit dat de betrokkenheid volledig weg is. Bewoners weten niet meer wie wat aanvraagt en wat er georganiseerd mag gaan worden!
Door de buurtsubsidies weg te halen bij het bewonersplatform J&GR ontstaat er wildgroei. Het zal ook zeker leiden tot meer werk bij de gemeente. De procedures die bewoners zullen aanspannen tegen eventuele plannen zullen tijdrovend en ineffectief zijn. Beter voorkomen dan genezen.

 

Conclusie
Wijkcentrum J&GR alsmede het Bewonersplatform J&GR maken ernstig bezwaar tegen het voornemen van de gemeente de buurtsubsidies stop te zetten. De argumenten hierboven beschreven zouden hiertoe genoeg aanleiding moeten zijn om dit besluit te herzien. Als bewonersparticipatie hoog in het vaandel van de gemeente Amsterdam staat dan is een duidelijker voorbeeld hiervan niet te geven.

 Namens het bestuur St. Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael

 Wally Soesman (voorzitter)
Roos Perenboom (secretaris)
Pieter van der Laan (penningmeester)

  -----------------------------------------------------------------

contacten Stadsdeelcommissie Centrum-West:  

d.van.veen amsterdam.nl   ;  j.van.proosdij amsterdam.nl   ; n.zeevenhoven amsterdam.nl    ;   b.van.der.sande amsterdam.nl   ;

vergaderagenda Stadsdeelcommissie: https://centrum.notubiz.nl/ 

 

Wijkraad / bewonersplatform Jordaan & Gouden Reael
De wijkraad komt vijf keer per jaar bijeen. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Vergaderdata wijkraad 2020

Dinsdag 21 januari, 20.00-21.30 uur, Claverhuis
Afgelast ivm Corona! Maandag 30 maart.
Afgelast ivm Corona! Maandag 15 juni, Claverhuis 20.00-21.30 uur
Maandag 14 september, Claverhuis, 20.00-21.30 uur
Maandag 7 december, Claverhuis 20.00-21.30 uur


Vergader adressen:

Het activiteiten centrum Reel, Tussen de Bogen 16
Het Claverhuis, Elandsgracht 70 
Koffiehuis vd Volksbond, Haarlemmerstraat 146-148

 

Verslagen wijkraads-bijeenkomsten 2020