Kracht van Mokum brief aan de Raad

Bestuur

Bestuur  |  24 mei 2022

Geacht College,
leden van de gemeenteraad van Amsterdam,

Citaat uit de gemeentebegroting 2022;
3.8.1. Basisvoorzieningen“In 2020 trad het stedelijk kader 2020-2023 in werking. Het heet Samen Vooruit; op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam. Het gaat hier om de basis van het sociale stelsel in de stad. Amsterdammers geven dat vooral zelf vorm. Vanaf 2020 maken we jaarlijks een gebiedsgerichte uitwerking sociale basis. Daarin leggen we de doelen per gebied vast. Daardoor kunnen we zorg en ondersteuning nog meer op maat leveren en voor meer gelijke kansen zorgen. Via de subsidieregeling sociale basis kunnen we op dit gebied overkoepelend subsidie verlenen. Alle organisatieonderdelen die subsidiemiddelen hebben voor activiteiten in de sociale basis werken met dezelfde subsidieregeling. In de periode 2020-2023 maken we een omslag in de verdeling van middelen voor de sociale basis. We gaan van historische gegroeide budgetten naar verdeling van middelen volgens een objectief verdeelmodel”.
Zoals uit het citaat blijkt gaat het hier om de basis van het sociale stelsel van de stad en dat Amsterdammers dat vooral zelf vormgeven. We hebben het hier over een zeer groot netwerk van tientallen bewonersorganisaties per stadsdeel, die zich met talloze zaken bezighouden binnen hun buurt, wijk of stadsdeel. Veelal met alleen vrijwillige inzet en hier en daar ook met personele ondersteuning. Zij zorgen voor ontmoeting, informatie, advies en ondersteuning van bewoners en ooit ontstaan vanuit burgerinitiatieven.
In Coronatijd hebben zij laten zien dat zij, op welk gebied dan ook, noodzakelijk waren voor de opvang van de sociale gevolgen van de crisis zoals toename van eenzaamheid. Maar ook zonder crises zorgen zij ervoor, dat de zorgkosten in onze gemeente niet nog hoger stijgen, voorkomen zij dat de sociale infrastructuur in de buurt of wijk waarin zij opereren wordt ontwricht door grootse plannen van gemeente, projectontwikkelaars en of overijverige ambtenaren, of waken zij over het welzijn van de buurt. Daarnaast spelen de organisaties in het kader van de democratisering en participatie een belangrijke rol, omdat daarin de actieve burgers aanwezig zijn en zij ook hun achterban in deze kunnen activeren. Ter ondersteuning van al deze bewonersorganisaties is de subsidieregeling sociale basis in het leven geroepen. Jaarlijks stelt de centrale stad een plafond budget vast per stadsdeel. Vervolgens is het aan het stadsdeel om tot een verdeling van de beschikbare subsidiegelden te komen.

In ieder stadsdeel staat het budget sociale basis inmiddels onder druk. Dat heeft een aantal redenen:

a.) De huidig ontstane hoge inflatie gaat ook niet voorbij aan de organisaties, die op dit moment subsidie krijgen uit de subsidieregeling sociale basis. Huisvestingskosten en organisatiekosten stijgen daardoor navenant. De laatste drie jaar is al niet voorzien in een inflatiecorrectie om de stijgende kosten te compenseren.

b.) Organisaties met personeel hebben ook te maken met CAO-verhogingen. Voor 2022 is een loonstijging van 2,5 % afgesproken en voor 2023 nogmaals 2%. Ook in deze kostenstijgingen is niet voorzien binnen de subsidieregeling sociale basis.

c.) Elke organisatie kost geld. Nieuwe organisaties beschikken niet over eigen middelen. Men is dan afhankelijk van subsidie en donaties. Vaak maakt men allereerst gebruik van bestaande incidentele subsidiepotten zoals buurtbudgetten. Daarna probeert men in aanmerking te komen voor de subsidieregeling sociale basis. Ook doet men vaak een beroep op de gemeente voor een vergader-en of activiteiten-locatie. Deze dienen gehuurd te worden. Nieuwe organisaties financieren uit het budget sociale basis betekent bij gelijkblijvend plafond dat andere organisaties, door herverdeling van de middelen, minder zullen gaan krijgen.

d.) Een aantal organisaties binnen de sociale basis zijn hun subsidie al kwijtgeraakt door bovenstaande problematiek. Dit heeft mogelijk al geleid tot verdwijning van organisaties. Anderen hebben met min of meer succes weer een beroep kunnen doen op incidentele subsidies maar die eindigen eind 2022 zoals Wijkcentrum de Pijp en Wijkcentrum d’Oude Stadt. Dit kan grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van de sociale basis en dat is tegen het gemeentelijke beleid waarin een versteviging van de sociale basis wordt voorgestaan, zoals in de gemeentebegroting van 2022 staat vermeld.

e.) En last but not least laat de gemeentebegroting 2022 al zien, dat jaarlijks tot 2025 vermindering van het stedelijk budget wordt voorgestaan. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de verwachte bezuinigingen, welke het gevolg zijn van de coronacrisis en de inflatie en waarvan we bang zijn, dat die ook zijn weerslag heeft op het subsidiebudget sociale basis. 
 
Gezien het bovenstaande voorzien we in 2023 grote financiële problemen opdoemen voor de organisaties en dus de activiteiten in de sociale basis die kunnen leiden tot een verdere verschraling van die sociale basis. Daarom willen wij in het kader van de college onderhandelingen en of bespreking van de voorjaarsnota als opmaat naar de begroting 2023 onze verontrusting uitspreken en ervoor pleiten:

a.) Dat het subsidieplafond voor de sociale basis jaarlijks met tenminste het gemiddelde inflatiepercentage wordt verhoogd.
b.) Dat de looncomponent voor organisaties met personeel in 2023 met 4,5% wordt gecompenseerd.
c.) Dat nieuwe organisaties, die in 2022 voor 2023 een beroep gaan doen op de subsidieregeling sociale basis en vallen binnen de voorwaarden, die daarvoor gelden, ook worden opgenomen in de sociale basis en dat daarvoor het subsidieplafond navenant wordt verhoogd.
d.) Dat organisaties, die al vallen onder de subsidieregeling sociale basis maar in 2022 weer door incidentele subsidies het hoofd boven water is gehouden, per 2023 weer in de subsidieregeling worden opgenomen. Het geld dat daarvoor nodig is beschikbaar stellen via een ophoging van het subsidieplafond.
e.) Dat geen extra bezuinigingen zullen plaatsvinden op het subsidiebudget voor de sociale basis in 2023. Als door bezuinigingen het subsidieplafond niet verhoogd kan worden, dan pleiten wij ervoor de voorgestelde verhogingen van het subsidieplafond sociale basis te financieren met het budget voor de buurtbudgetten en/of de subsidieregeling Integraal Maatschappelijk Initiatief.

Tenslotte pleiten wij ervoor dat op korte termijn in overleg met ons bekeken gaat worden, op welke wijze de subsidieverordening zodanig kan worden gerepareerd, dat voor de toekomst de voornoemde problemen niet meer zullen ontstaan. Alle hieronder genoemde organisaties verklaren van de inhoud van deze brief te hebben kennisgenomen en ondersteunen de inhoud en het pleidooi in deze brief.

Beweging Kracht van Mokum
info krachtvanmokum.nl


Wijkcentrum de Pijp
info wijkcentrumdepijp.nl
Het Wijkcentrum d’Oude Stadt
wijkcentrum oudestadt.nl
Samen Wonen, Samen Leven
secretariaat sw-sl.nl
Stichting Eigenwijks
dick eigenwijks.nl
Pondok
cecilia.petit yahoo.com
Stichting flora4life
stichtingflora4life gmail.com
Stichting UniYoung
info uniyoung.nl
Samen Vooruit Oost
info@samenvooruit.amsterdam
Diaconie Noord
info diaconienoord.org
Kringwijs
info kringwijs.nl
De sociale basis verdient visie en groei en neemt de uitdaging voor een betere samenleving graag aan.
Platform Sierpleinbuurt
platformsierpleinbuurt gmail.com
BewonersAmsterdam
mbvanwijk live.nl
De Binnenkrant
post binnenkrant.nl
Werkgroep de Schone Pijp
ovdv planet.nl
Vereniging Sarphatipark
ovdv planet.nl
EMCEMO - Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling
emcemo1 gmail.com
CTID - Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie
info collectieftegenislamofobie.nl
Vrijwilligers Centrale Amsterdam
h.vandermeij vca.nu
Vrijwilligers Centrale Amsterdam ziet dat de rol van vrijwilligers steeds belangrijker wordt. Het werven en begeleiden
van vrijwilligers gaat echter niet vanzelf: het kost tijd en vraagt om expertise. Daarom staan wij achter het standpunt
dat er eerder meer en zeker niet minder geld gereserveerd moet worden voor de sociale basis.
St. Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
bestuur jordaangoudenreael.nl
Kaskantine
info kaskantine.nl
Buurtcoöperatie de Eester
info buurtcooperatieohg.nl
De Groenen Basis Piraten
matthijspon gmail.com
Werkgroep Democratisering van GroenLinks
democratisering@groenlinksamsterdam.n

0 reacties

?

Als u nog geen wachtwoord heeft of uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit veld leeg laten. U ontvangt dan een e-mail waarmee u kan inloggen.